PYTANIA I ODPOWIEDZI
A A A

Informacja o CEIDG

1. Co to jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej?
CEIDG została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2002 r. o swobodzie działalności gospodarczej i rozpocznie swoje funkcjonowanie 1 lipca 2011 r. CEIDG ma znacznie ograniczyć czas potrzebny do zarejestrowania działalności gospodarczej poprzez umożliwienie założenia firmy przez Internet, a także zmniejszyć formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W CEIDG znajdą się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach będą opublikowane na stronie internetowej CEIDG. Informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy bezpłatnie będzie mógł poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do niezbędnych informacji o przedsiębiorcach. Aktualnie bowiem, aby je uzyskać, należało zwrócić się do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy, w którym przedsiębiorca został zarejestrowany.
Zadaniem CEIDG jest:
1)    prowadzenie ewidencji przedsiębiorców – osób fizycznych w systemie teleinformatycznym;
2)    udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
3)    umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
4)    umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

2. Czy można zarejestrować działalność gospodarczą przez Internet?
Tak. Od 1 lipca 2011 roku ustawa z dnia 2 lipca 2002 r. o swobodzie działalności gospodarczej daje osobom fizycznym chcącym założyć działalność gospodarczą możliwość zarejestrowania jej przez Internet. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (firma.gov.pl, ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku lub informuje o błędach, które należy poprawić. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do rejestrów GUS, ZUS (płatnik składek) i Urzędu Skarbowego.

3. Czy to oznacza, że od 1 lipca 2011 r. nie będzie można zarejestrować działalności gospodarczej w urzędzie gminy lub miasta?
Działalność gospodarczą będzie można zarejestrować w CEIDG zarówno samodzielnie przez Internet, jak i w urzędzie miasta i gminy. Do czasu przeniesienia danych z ewidencji gminnych do CEIDG, organy gmin pozostają organem ewidencyjnym na starych zasadach. Wniosek o wpis CEIDG-1 dostępny będzie na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz na platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

4. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG?
Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w formie papierowej albo elektronicznej w urzędzie miasta / gminy.
Wniosek o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), albo podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o elektronicznych dowodach osobistych (przewidywany termin rozpoczęcia wydawania elektronicznych dowodów osobistych to styczeń 2013 r.).
Podpis elektroniczny można zakupić w jednej z 5 firm w Polsce.
Zaufany profil można otrzymać bezpłatnie w Urzędach Skarbowych i niektórych oddziałach ZUS (lista firm oraz lista urzędów dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki).
Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. W przypadku osób składających wniosek osobiście w gminie, organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i pokwituje jego przyjęcie. Wniosek składany osobiście powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem składającego. Natomiast wniosek wysłany listem poleconym powinien być opatrzony podpisem własnoręcznym poświadczonym przez notariusza.

5. Co się stanie z danymi zawartymi w ewidencjach działalności gospodarczej dotychczas prowadzonymi przez urzędy miasta lub gminy?
Urzędy miasta lub gminy mają obowiązek do dnia 31 grudnia 2011 r. przekazać do CEIDG wszystkie dane znajdujące się w prowadzonych przez nie ewidencjach. Proces migracji będzie realizowany sukcesywnie już od 1 lipca 2011 r. Gminy przestają być organem ewidencyjnym z dniem przekazanie ich do CEIDG.

6. Co to jest podpis elektroniczny?
Pojęcie podpisu elektronicznego zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Zgodnie z ustawą podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Są to klucze kryptograficzne, które pozwalają zidentyfikować osobę podpisującą dokument elektroniczny, a jednocześnie zabezpieczają dokument przed nieautoryzowaną zmianą treści. Dokument opatrzony podpisem elektronicznym może być – przy spełnieniu dodatkowych przesłanek – równoważny pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. Zgodnie z ustawą bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który:
•    jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
•    jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
•    jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.
Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa art. 78 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli podpisane takim podpisem ma takie same skutki prawne, jak oświadczenie woli podpisane podpisem własnoręcznym.
Aby uzyskać możliwość podpisywania się bezpiecznym podpisem elektronicznym, należy zgłosić się do kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne związane z tym podpisem. Obecnie w Polsce działa pięć wyspecjalizowanych podmiotów certyfikacyjnych, z których każdy przekazuje certyfikat na podstawie własnego regulaminu.
Podmiot taki wydaje zainteresowanej osobie kwalifikowany certyfikat, będący elektronicznym zaświadczeniem, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i umożliwiają identyfikację tej osoby. Innymi słowy, podmiot certyfikacyjny tworzy unikalną parę tzw. kluczy: prywatny – będący urządzeniem zawierającym dane w formie elektronicznej dla celów składania podpisu elektronicznego, oraz publiczny – stanowiący zestaw danych pozwalających na identyfikację danego podpisu z określonym kluczem prywatnym. Bezpieczny podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis. Jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis bezpiecznych urządzeń i danych służących do składania podpisu elektronicznego. Podpis taki jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

7. Co to jest profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)?
Jest to zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ uprawnionego podmiotu publicznego. Zaufany profil jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil będzie dostępny dla wszystkich obywateli, którzy założą konto na portalu ePUAP. Profil zaufany wymaga jednorazowej wizyty w urzędzie, w celu potwierdzenia tożsamości. Jest to usługa bezpłatna. Z punktu widzenia użytkownika korzystanie z profilu zaufanego przypomina metody uwierzytelniania stosowane powszechnie w bankach czy serwisach aukcyjnych. Operacja podpisu odbywa się w przeglądarce. Nie są wymagane zewnętrzne urządzenia (karta, czytnik) ani specjalne sterowniki i zewnętrzne aplikacje. Profil powinien działać tak samo pod dowolnym systemem operacyjnym i w każdej przeglądarce. Korzystanie z profilu zaufanego jest dodatkowo autoryzowane za pomocą kodu jednorazowego przesyłanego mailem.

8. Kiedy dokonywany jest wpis do CEIDG?
Wpis do CEIDG dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, jeżeli oczywiście wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest on poprawny.

9. Skąd wiadomo, że wniosek został złożony w CEIDG?
System CEIDG przesyła wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany adres poczty elektronicznej.

10. Jakie dane podlegają wpisowi do systemu CEIDG?
1)    firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2)     data urodzenia przedsiębiorcy
3)    numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
4)    numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
5)    informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
6)    oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
7)    adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
8)    data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
9)    określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
10)    informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
11)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
12)    dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG (ustanowienie pełnomocnika będzie możliwe od 1 stycznia 2012 r.);
13)    informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
14)    informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych  oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
15)    informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
16)    informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
17)    informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.
18) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
19) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
20) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

11. Ile wynosi opłata za dokonanie wpisu do CEIDG?
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

12. Czy przedsiębiorca, składając wniosek o wpis do CEIDG, nadal będzie musiał samodzielnie dokonywać zgłoszenia w GUS / urzędzie skarbowym / ZUS (KRUS)?
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:
- urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą oraz forma opodatkowania; od 1 stycznia 2012 r. VAT-R),
- Głównego Urzędu Statystycznego (wniosek o wpis albo zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON),
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Niezbędne jednak będzie zgłoszenie się przedsiębiorcy do oddziału ZUS w celu zgłoszenia jego pracowników do ubezpieczenia społecznego i wypełnienie oddzielnych formularzy.

13. Co się dzieje dalej z wnioskiem po złożeniu go w CEIDG?
CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do CEIDG w szczególności w celu weryfikacji danych wpisanych do CEIDG.
CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:
1) Głównego Urzędu Statystycznego,
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.

14. Co się stanie w przypadku złożenia niepoprawnego wniosku w CEIDG?
Wniosek niepoprawny to wniosek:
 1) niezawierający danych, których wpisania wymaga formularz oraz oświadczeń lub zgłoszeń odpowiednio do urzędu skarbowego, GUS, ZUS / KRUS, lub
 2) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub
 3) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, lub
 4) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub,
 5) wraz z którym nie złożono oświadczeń dotyczących zakazów prowadzenia działalności gospodarczych, lub
 6) niepodpisany.
Jeżeli wniosek złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego jest niepoprawny system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku. Natomiast jeżeli wniosek złożony w urzędzie gminy jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

15. Czy w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek zmiany związanej z działalnością gospodarczą przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić o tym CEIDG?
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych wpisanych w CEIDG, a w przypadku wykreślenia wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

16. Czy przedsiębiorca może zostać wykreślony z CEIDG przez organ administracyjny?
Tak. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej Ministra Gospodarki, w przypadku:
1)    gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
2)    stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
3)    niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
4)    utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących cudzoziemcom (Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, przez cudzoziemców, są obowiązane do przekazywania ich Ministrowi Gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji.);
5)    gdy został dokonany z naruszeniem prawa.
Ponadto Minister Gospodarki może, jeżeli mimo wezwania do dokonania zmiany w przypadku stwierdzenia stanu niezgodnego z rzeczywistością przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG.
O wykreśleniu oraz sprostowaniu wpisu Minister Gospodarki niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, GUS, ZUS / KRUS oraz organy koncesyjne.

17. Czy przedsiębiorca może załatwiać sprawy w CEIDG przez pełnomocnika?
Przedsiębiorca może załatwiać swoje sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej (zmiany /zawieszenia /wznowienia /wykreślenia wpisu) przez pełnomocnika, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami szczególnymi. Obecne zasady posługiwania się pełnomocnictwami będą dalej obowiązywać, a wykazanie pełnomocnictwa za pośrednictwem strony internetowej CEIDG jest tylko dodatkową możliwością. Przepisy dotyczące rejestru pełnomocnictw wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Jednakże wpisanie danych pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem, stanowi jedynie uwidocznienie informacji o udzielonym pełnomocnictwie.


Pytania i odpowiedzi dotyczące interpretacji przepisów CEIDG

1. Czy organy gminy będą zobowiązane przekazywać dane z dotychczasowej ewidencji dotyczące aktualnych wpisów tylko w zakresie posiadanych danych, czy wraz z uzupełnieniem o dodatkowe dane, które po 1 lipca 2011r. obejmować będzie CEIDG?
Odpowiedź:
Organy gmin będą zobligowane do przekazywania do systemu CEIDG danych z dotychczasowej ewidencji, jedynie w zakresie posiadanych danych wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów (ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej zwana dalej ustawą pdg);

2. Czy po 1 lipca 2011r. organy gmin będą mogły i powinny wzywać przedsiębiorców do zaktualizowania danych ewidencyjnych i uzupełniania posiadanych wpisów o dodatkowe dane obejmowane CEIDG?
Odpowiedź:
Ustawodawca nie nakłada obowiązku na organy ewidencyjne, aby te po 1 lipca 2011r. były zobowiązane do wzywania przedsiębiorców w celu uzupełniania danych dodatkowo wymaganych przez  system CEIDG.

3. Czy w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w pyt. 2, organy gmin powinny aktualnie wzywać przedsiębiorców do zaktualizowania posiadanych wpisów do ewidencji w zakresie dostosowania ich do stanu zgodnego z PKD 2007?
Odpowiedź:
Ministerstwo Gospodarki stoi na stanowisku, że dane zgromadzone w ewidencji powinny być zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 7f ustawy pdg). Zatem rolą organu ewidencyjnego jest stwierdzenie ewentualnej niezgodności, co wymaga weryfikacji danych zawartych w ewidencji w oparciu o pozyskane przez organ informacje lub dokumenty. Organy gminy powinny więc kontaktować się z przedsiębiorcami w  celu uzupełniania danych ewidencyjnych (w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami), a także wzywać przedsiębiorców do składania wyjaśnień,  w ramach wszczętych na podstawie przepisów k.p.a. postępowań o wykreślanie z urzędu wpisów zawierających dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Z zasady dotyczyć to będzie podstawowych danych o przedsiębiorcy, takich jak nr PESEL, numer PKD,  nr NIP itp.;

4. Czy organy gmin w okresie przejściowym, tj. II półrocza 2011r. zachowają jakiekolwiek kompetencje organów ewidencyjnych w stosunku do przedsiębiorców nieprzekazanych jeszcze do systemu CEIDG, tzn., czy będą mogły dokonywać zmian wpisów, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej, wykreślenia wpisów z równoczesnym wydaniem dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności ewidencyjnych?
Odpowiedź:
Zgodnie ze znowelizowanym art. 66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców do systemu CEIDG do dnia 31 grudnia 2011r. Zatem organem ewidencyjnym po dniu 1 lipca 2011r., w stosunku do przedsiębiorców, których dane ewidencyjne nie zostały jeszcze przekazane do CEIDG, pozostanie dotychczasowy organ ewidencyjny, którego zakres kompetencyjny poza ww. ustawami określają również przepisy k.p.k., normujące postępowanie w sprawach indywidualnych należących do właściwości tego organu;

5. Czy przedsiębiorcom przekazanym do CEIDG i nieprzekazywalnym z powodu ich wykreślenia z ewidencji organy gmin będą zobowiązane wydawać na tę okoliczność jakieś dokumenty (informacje, potwierdzenia, zaświadczenia), informujące m.in. o przeniesieniu dotyczących ich wpisów do centralnej ewidencji?
Odpowiedź:
Przepisy nie przewidują wydawania zaświadczeń przedsiębiorcom, których dane ewidencyjne zostały przekazane do CEIDG. Natomiast w stosunku do przedsiębiorców, których dane nie zostały przekazane do CEIDG z powodu ich wykreślenia z ewidencji, obowiązywać będą procedury wynikające ze stosowania przepisów k.p.a. (np. w zakresie zaświadczeń art. 217-220 k.p.a).

6. Jak należy postąpić w przypadku, gdy po 1 lipca 2011 urzędnik gminny przekazujący za przedsiębiorcę elektroniczny formularz do CEIDG popełni błąd np. w nazwie ulicy lub nr budynku dot. adresu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę? W myśl art 35 ust 3 ustawy o zmianie ustawy o SDG niezgodności wpisu z treścią wniosku prostuje Minister Gospodarki. Należy domniemywać, że tego typu błąd najwcześniej zauważy urzędnik gminny lub przedsiębiorca, który na drugi dzień zobaczy swój wpis w CEIDG i wtedy zwróci się do urzędu, w którym składał wniosek. Faktem jest, że tylko urząd, w którym znajdować się będzie papierowy wniosek przedsiębiorcy może stwierdzić niezgodność wpisu z wnioskiem. Kto i w jakim trybie ma poinformować o zaistniałym błędzie Ministra Gospodarki? W praktyce może dojść do sytuacji, że upłynie dużo czasu zanim tego typu informacja dotrze do Pana Ministra co będzie szkodzić przedsiębiorcy. Należy mieć na uwadze, że na początku funkcjonowania systemu CEIDG tego typu błędy (także polegające na zaznaczeniu niewłaściwej rubryki/okienka) mogą się zdarzać częściej zanim wszyscy nie opanujemy nowości.
Odpowiedź:
Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy sdg (po zmianach) organ gminy powinien przekształcić wniosek przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego i przesłać go do CEIDG. W celu uniknięcia m.in. omyłek pisarskich, zarówno urzędnik, jak i przedsiębiorca, przed przesłaniem wniosku do systemu CEIDG, powinien sprawdzić wpisane w nim dane, pod kątem merytorycznym (przedsiębiorca), jak i  redakcyjnym. Urzędnik będzie miał zatem możliwość wydrukowania wniosku i otrzymania podpisu przedsiębiorcy na zaakceptowanym przez niego brzmieniu wniosku. Zweryfikowany w ten sposób wniosek będzie mógł być przesłany do rejestracji w systemie CEIDG. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że błędy związane z rejestracją wniosku nie będą się pojawiały. Stąd też w zmienionym art. 35 ust. 3 ustawy sdg założono, że wszelkie błędy, niezgodności z treścią wniosku lub stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów, będą sprostowane z urzędu. Przepis ten nie wklucza, że wnioskodawcą o sprostowanie może być organ gminy, który dokonywał wpisu i popełnił błąd.

7. Czy po 1 lipca 2011r formularze EDG-1 zostają wycofane czy też będą nadal obowiązywać? Jeśli tak, to do kiedy i w jakich przypadkach mają być stosowane?
Odpowiedź:
Od dnia 1 lipca br. formularz EDG – 1 przestanie obowiązywać, ponieważ z tym dniem straci moc (na podstawie przepisów przejściowych ustawy o zmianie ustawy sdg) przepis art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej. Z dniem 1 lipca 2011r. przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego (CEIDG-1), bądź również na formularzu zgodnym z formularzem elektronicznym w wybranym urzędzie gminy.

8. Druk CEIDG-1 w rubryce 18.4 przewiduje możliwość dołączenia wnioskuPIT-16. W przypadku, gdy urzędnik gminny zajmuje się przesyłaniem wniosku CEIDG-1 tego przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji - co należy zrobić z załączonym PIT-16? (jak zdążyłam się zorientować -druk ten na dzień dzisiejszy ma 4 strony). Czy urzędnik gminny ma go gdzieś przekazać? Jeśli tak to w jakiej formie, w jakim trybie i gdzie?
Odpowiedź:
Formularz CEIDG-1 przewiduje możliwość dołączania załączników do druku, w formie załączników elektronicznych. Zatem jeżeli przedsiębiorca (bądź organ gminy) będzie chciał dołączyć również wniosek PIT-16, może go dołączyć, jako załącznik elektroniczny. Taki załącznik będzie integralną częścią wniosku przesyłanego automatycznie do CEIDG.

9. Zgodnie z art. 15 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o SDG przepisy dot. danych pełnomocnika wchodzą w życie od 1 stycznia 2012r. Czy należy przez to rozumieć, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 nie należy używać i wypełniać rubryk 30.1 do 30.4 wniosku CEIDG-1 a także załącznika CEIDG-PN? Czy w związku z tym w przypadku, gdy przedsiębiorca działa przez pełnomocnika w okresie od 1 lipca do 31 grudnia urzędnicy gminni mają przyjmować pełnomocnictwa podobnie jak do tej pory na podstawie kpa tj. kserując oryginał przyniesionego przez przedsiębiorcę dokumentu, potwierdzając za zgodność z oryginałem, pobierając opłatę skarbową 17zł i pozostawiając kopię takiego pełnomocnictwa w aktach? Czy słusznie się domyślam, że pełnomocnictwo takie nie jest już dalej przez urzędnika nigdzie rozsyłane, ponieważ elektroniczny rejestr pełnomocnictw ma powstać dopiero od 1 stycznia 2012?
Odpowiedź:
Zgodnie z  przepisami przejściowymi ustawy zmieniającej sdg, przepisy dotyczące danych pełnomocnika będą obowiązywały od dnia 01.01.2012r. Do tego czasu formularz wniosku CEIDG-1 nie będzie umożliwiał wpisywania jakichkolwiek danych w rubrykach dotyczących pełnomocników. W okresie od dnia 01.07.2011r. do dnia 31.12.2011r. w zakresie pełnomocnictw zastosowanie będą miały przepisy art. 33 k.p.a.

10. Pytanie w sprawie interpretacji art. 67 ust. Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97) – czy w związku z ustalonym nowym brzmieniem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), organy udzielające zezwoleń i licencji nie będą miały obowiązku przekazywania z urzędu tego rodzaju informacji do CEIDG?
Odpowiedź:
Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą w artykule 25 ust. 1 ustawy sdg, rozszerzono katalog danych podlegających wpisowi (m.in. o informacje związane z pełnomocnikiem, o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, o ustanowieniu opieki i kurateli). Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy na formularzu, którego wzór został określony m.in. na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2.  W art. 67 ustawy zmieniającej sdg z 2008r. zmieniono termin, do którego organy koncesyjne są zobowiązane przekazywać dane o przedsiębiorcach (było do dnia 31.12.2011r., jest do dnia 30.06.2012r.) oraz rozszerzono katalog podmiotów zobligowanych do ich przekazywania (dodano opiekunów).
Oba znowelizowane artykuły zawierają dyspozycje niezależne od siebie. Adresatem przepisu art. 25 jest przedsiębiorca, natomiast przepis art. 67, jako adresata wskazuje organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji.  

11. Proszę o wyjaśnienie jakim trybem będę mogła wykreślić przedsiębiorcę z edg po dniu 1.07.2011, jeżeli jego wpis nie będzie jeszcze przeniesiony do CEIDG, a zgłosi on, że zaprzestał wykonywania działalności (pdg już nie będzie obowiązywać, a Minister jeszcze nie będzie dla niego organem ewidencyjnym)?
Odpowiedź:
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 66 ust. 2b ustawy z dnia 19 grudnia 2008r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz oraz prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym do dnia 31.12.2011r. Ponadto, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 maja 2011r., do dnia 31 grudnia 2011r. zostały utrzymane w mocy przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej, z wyjątkiem art. 7b ust. 10 oraz 7i, które tracą moc z dniem 1 lipca 2011r. Zatem wszelkie zmiany dokonywane we wpisach  nieprzeniesionych do CEIDG (także wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji), będą musiały być dokonywane w ramach ewidencji prowadzonej przez upoważniony organ.

12. Zgodnie z art. 15 pkt. 1 ustawy o zmianie ustawy o SDG przepisy dot. danych pełnomocnika wchodzą w życie od 1 stycznia 2012r. Czy należy przez to rozumieć, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011r. nie należy używać i wypełniać rubryk 30.1 do 30.4 wniosku CEIDG – 1, a także załącznika CEIDG –PN? Czy w związku z tym w przypadku, gdy przedsiębiorca działa przez pełnomocnika w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 urzędnicy gminni mają przyjmować pełnomocnictwa podobnie jak do tej pory na podstawie kpa oraz kserując oryginał przyniesionego przez przedsiębiorcę dokumentu, potwierdzając za zgodność z oryginałem, pobierając opłatę skarbową 17 zł i pozostawiając kopię takiego pełnomocnictwa w aktach? Czy słusznie się domyślam, że pełnomocnictwo takie nie jest już dalej przez urzędnika nigdzie rozsyłane, ponieważ elektroniczny rejestr pełnomocnictw ma powstać dopiero od 1 stycznia 2012?
Odpowiedź:
Obecne zasady posługiwania się pełnomocnictwami będą dalej obowiązywać. Z dniem 1 stycznia 2012 r. w życie wchodzą przepisy dotyczące elektronicznego rejestru pełnomocnictw i po tej dacie w CEIDG będą uwidocznione informacje o udzielonych pełnomocnictwach. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. nie wypełnia się rubryk z pkt 30 formularza CEIDG-1.
Należy podkreślić, że wpisanie danych pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem, stanowi jedynie uwidocznienie informacji o udzielonym pełnomocnictwie.

13. Czy jako osoba przyjmująca wnioski o rejestracje działalności gospodarczej, posiadam możliwość lub obowiązek sprawdzenia danych i ich zgodności z dokumentem tożsamości osoby składającej (przyszłego właściciela firmy)? Jak sprawa będzie wyglądać, gdy osoba wyśle formularz i przyjdzie do gminy podpisać wniosek, czy musze ją wylegitymować i czy przede wszystkim mogę?
Odpowiedź:
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt. 1 ustawy sdg (a więc wniosku złożonego osobiście) i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Art. 27 ust. 8 i 9 ustawy sdg wskazują, że wniosek złożony osobiście musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, natomiast wniosek wysłany listem poleconym musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
Ponadto art. 27 ust. 4 ustawy sdg nakłada na organ gminy obowiązek sprawdzenia poprawności wniosku. Jeśli wniosek jest niepoprawny, gmina wskazując uchybienia wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

14. Czy z chwilą wejścia w życie art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniosek o wpis (nowy) do CEIDG, składany w urzędzie gminy powinien być złożony i podpisany (własnoręcznie) wyłącznie przez przedsiębiorcę?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 27 ust. 8 i 9 ustawy sdg wniosek złożony w urzędzie gminy osobiście powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, natomiast wysłany listem poleconym opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

15. Czy w okresie przejściowym (dot. przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG), zanim powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw, pozostałych czynności ewidencyjnych (zmiana, zawieszenie/wznowienie, wykreślenie wpisu) w systemie CEIDG, w imieniu przedsiębiorcy będzie mógł dokonać pełnomocnik (dołączając pełnomocnictwo do wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy)?
Odpowiedź:
Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej nie modyfikują istniejących przepisów dotyczących reprezentacji. Obecne zasady posługiwania się pełnomocnictwami będą dalej obowiązywać, a więc zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenia wpisu może dokonać ustanowiony pełnomocnik. Przepisy dotyczące rejestru pełnomocnictw wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Należy podkreślić, że wpisanie danych pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem, stanowi jedynie uwidocznienie informacji o udzielonym pełnomocnictwie.

16. Czy po 1 lipca br. gmina dowolnie dokonuje wpisu do swojej ewidencji w każdej sytuacji, tj. dot. Nowego wpisu, zmiany, informacji o zawieszeniu, wznowieniu wykonywania działalności, wykreśla wpis po zaistnieniu przesłanek określonych w art. 7 e ustawy pdg lub dokonuje przekształcenia wniosku w formę dokumentu elektronicznego w/w przypadkach z wyłączeniem wykreślenia wpisu i przesyła do CEIDG? Czy też do CEIDG przesyła tylko przekształcony elektronicznie wniosek przedsiębiorcy dotyczący „nowego wpisu”, a dla wszystkich czynności ewidencyjnych (zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia) przedsiębiorców, których posiada w swojej ewidencji, tj. tych nieprzeniesionych do CEIDG, dla których do czasu przeniesienia danych do CEIDG organem jest wójt/burmistrz/prezydent, stosuje przepisy prawa działalności gospodarczej, których termin obowiązywania został przedłużony do 31.12.2011 r.
Odpowiedź:
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 66 ust. 2b ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz oraz prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym do dnia 31.12.2011r. Zatem wszelkie zmiany dokonywane we wpisach  nieprzeniesionych do CEIDG, będą musiały być dokonywane w ramach ewidencji prowadzonej przez upoważniony organ.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 13 maja 2011r. organ gminy do dnia 31 grudnia 2011r. może dokonać wpisu zarówno do systemu CEIDG, jak również do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej, z wyjątkiem art. 7b ust. 10 oraz 7i, które tracą moc z dniem 1 lipca 2011r. (od dnia 1 lipca br. obowiązującym wzorem wniosku o wpis będzie formularz CEIDG-1).
Zatem do końca 2011 roku, w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, organy gminy będą mogły dokonać wyboru, na jakich zasadach i w oparciu o jakie przepisy chcą dokonać wpisu:
a) w odniesieniu do przedsiębiorców ubiegających się o nowy wpis:
•    wpisać wnioskodawcę do systemu CEIDG – jeżeli organ gminy spełnia kryteria techniczne przewidziane w znowelizowanym art. 26 ust. 4 ustawy sdg. Wówczas wpisane do CEIDG zostaną wszystkie dane podane we wniosku CEIDG-1;
•    wpisać wnioskodawcę do ewidencji działalności gospodarczej – np. jeżeli organ gminy nie spełnia warunków technicznych z art. 26 ust. 4. Wówczas, mimo wypełnienia formularza CEIDG-1, do ewidencji wpisane zostaną tylko te dane, które wymagane są przepisami ustawy prawo działalności gospodarczej (art. 7b ust. 2 ustawy prawo działalności gospodarczej);
b) w odniesieniu do przedsiębiorców już wpisanych do ewidencji gminnej, wnoszących o dokonanie zmian we wpisie:
•    wpisać zmianę w prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej –wówczas, mimo wypełnienia przez przedsiębiorcę danych zawartych w formularzu CEIDG-1, w ewidencji zostaną wpisane tylko te zmiany, które dotyczą danych wymaganych artykułem 7b ust. 2 ustawy prawo działalności gospodarczej;
•    najpierw dokonać przeniesienia istniejącego już wpisu z ewidencji gminnej do centralnego rejestru CEIDG, następnie na wniosek przedsiębiorcy dokonać zmian w przeniesionym już wpisie w pełnym zakresie, na jaki pozwala „rozszerzony” formularz CEIDG-1.
Wybór ścieżki postępowania będzie zależał od organu ewidencyjnego. Ustawodawca, wychodząc na przeciw postulatom zgłaszanym przez organy gmin, przewidział w przepisach nowelizujących ustawę sdg, że w okresie przejściowym tj. od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia br., to gminy, w zależności od swojej „gotowości technicznej” będą decydowały, w jaki sposób będą dokonywały wpisów. Gminy, które nie przekażą swoich ewidencji za pośrednictwem sytemu SAGED do CEIDG, będą musiały dokonywać wpisów w tzw. „okrojonym” zakresie, w stosunku do tego, co proponuje nowy formularz wniosku o wpis CEIDG-1. Wówczas do organów gmin będzie należało poinformowanie przedsiębiorcy, że dopiero po przekazaniu jego wpisu do ewidencji centralnej, będzie on mógł samodzielnie lub za pośrednictwem organu gminy, dokonać zmian we wpisie o taki katalog danych, na jaki pozwala formularz CEIDG-1.
Reasumując, organy gminy powinny dążyć do jak najszybszego migrowania danych z własnych ewidencji, tak by mieć możliwość dokonywania wszelkich wpisów (rozpoczęcie /zmiana /zawieszenie /wykreślenie), bezpośrednio w systemie CEIDG. Zastosowanie innych rozwiązań technicznych związanych z dokonywaniem wpisów na tym etapie wdrażania projektu Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (tuż przed uruchomieniem systemu) jest niemożliwe.

17. Skąd wziąć podpis elektroniczny niezbędny gminom do przekazywania do CEIDG wniosków otrzymanych od przedsiębiorców w formie papierowej?
Odpowiedź:
Od 1 lipca br. pracownicy urzędów gmin dokonujący czynności związanych z przekazywaniem wniosków do CEIDG zobowiązani będą do przekształcenia wniosku "papierowego" na formę dokumentu elektronicznego oraz, alternatywnie:
- opatrzenia go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (na podstawie przepisów o podpisie elektronicznym)
- podpisania podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (na podstawie przepisów o informatyzacji)
- podpisania podpisem osobistym (zawartym w nowym dowodzie osobistym)
Podstawą prawną jest przepis art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w brzmieniu znowelizowanym ustawą z dnia 13 maja 2001 r. o zmianie ustawy SDG oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację).

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.